Di Sản

Hội tụ tại Du lịch bốn miền là những di sản văn hóa quốc gia và thế giới đã được công nhận và bảo tồn. Là người con của đất Việt, thế hệ trẻ chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ gìn giữ những bản sắc văn hóa – Tối thiểu nhất đó là hiểu được giá trị và ý nghĩa của bản sắc văn hóa tại các miền khác nhau trên cả nước.