mỗi ngày mị đều chăm chỉ làm thêm

 • Reads 990,269
 • Votes 98,432
 • Parts 137

Ongoing, First published May 03, 2021

Bạn đang xem: mỗi ngày mị đều chăm chỉ làm thêm

Table of contents

 • Mỗi ngày, "mị" đều chuyên cần thực hiện thêm

  Wed, Dec 15, 2021

 • Wed, Dec 15, 2021

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ? (1)

  Wed, Dec 15, 2021

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (2)

  Wed, Dec 15, 2021

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (3)

  Wed, Dec 15, 2021

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (4)

  Sat, Jan 1, 2022

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (5)

  Sat, Jan 1, 2022

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (6)

  Sat, Jan 1, 2022

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (7)

  Sat, Jan 1, 2022

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (8)

  Sun, Jan 16, 2022

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (9)

  Sun, Jan 16, 2022

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (10)

  Sun, Jan 16, 2022

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (11)

  Sun, Jan 16, 2022

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (12)

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (13)

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (14)

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương trình 1: Ai vẫn làm thịt chim cổ đỏ au (15) - Hết

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (1)

  Wed, Feb 9, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (2)

  Wed, Feb 9, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (3)

  Wed, Feb 9, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (4)

  Wed, Feb 9, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (5)

  Wed, Feb 9, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (6)

  Sat, Feb 12, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (7)

  Sat, Feb 12, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (8)

  Sat, Feb 12, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (9)

  Sat, Feb 12, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ Ngon Aisha (10)

  Sun, Feb 13, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (11)

  Sat, Mar 5, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (12)

  Sat, Mar 5, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (13)

  Sat, Mar 5, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (14)

  Sat, Mar 5, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (15)

  Sat, Mar 5, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (16)

  Tue, Mar 8, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (17)

  Tue, Mar 8, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (18)

  Sat, Apr 30, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (19)

  Sat, Apr 30, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (20)

  Sat, Apr 30, 2022

 • Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (21) - Hết

  Sat, Apr 30, 2022

 • [Ngoại truyện]: Trừng trị của tử tước Sat, Apr 30, 2022
 • [Nghỉ ngơi]: Chuẩn bị công tác 3

  Thu, Mar 10, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (1)

  Fri, Mar 11, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (2)

  Fri, Mar 11, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (3)

  Mon, Mar 14, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (4)

  Mon, Mar 14, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (5)

  Fri, Apr 1, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (6)

  Fri, Apr 1, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (7)

  Fri, Apr 1, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (8)

  Fri, Apr 1, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (9)

  Fri, Apr 1, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (10)

  Fri, Apr 1, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (11)

  Fri, Apr 1, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (12)

  Fri, Apr 1, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (13)

  Sat, Apr 30, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc ko (14)

  Sat, Apr 30, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (15)

  Sat, Apr 30, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (16)

  Sun, Jul 17, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (17)

  Sun, Jul 17, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (18)

  Sun, Jul 17, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (19)

  Sun, Jul 17, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (20)

  Sat, Aug 13, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (21)

  Sat, Aug 13, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (22)

  Sat, Aug 13, 2022

 • Chương trình 3: Honey, ham muốn nghịch tặc trò nghịch tặc không? (23) - End

  Sat, Aug 13, 2022

 • Wed, Sep trăng tròn, 2023

 • [Ngoại truyện]: quý khách hàng nằm trong bàn đáng yêu và dễ thương nhất (1)

  Sat, Aug 13, 2022

 • [Ngoại truyện]: quý khách hàng nằm trong bàn đáng yêu và dễ thương nhất (2)

  Sat, Aug 13, 2022

 • [Ngoại truyện]: quý khách hàng nằm trong bàn đáng yêu và dễ thương nhất (3)

  Sat, Aug 13, 2022

 • [Ngoại truyện]: quý khách hàng nằm trong bàn đáng yêu và dễ thương nhất (4)

  Sat, Aug 13, 2022

 • [Ngoại truyện]: quý khách hàng nằm trong bàn đáng yêu và dễ thương nhất (5)

  Sat, Aug 13, 2022

  Xem thêm: bài hát nhớ ơn bác

 • [Ngoại truyện]: quý khách hàng nằm trong bàn đáng yêu và dễ thương nhất (6) - End

  Sat, Aug 13, 2022

 • Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (1)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (2)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (3)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (4)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (5)

  Tue, Aug 30, 2022

 • Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (6)

  Tue, Aug 30, 2022

 • Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (7)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (8)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (9)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (10)

  Sun, Jan 8, 2023

 • [Nghỉ ngơi] Chuẩn bị cho tới công tác thẳng (1)

  Fri, Sep 9, 2022

 • [Nghỉ ngơi] Chuẩn bị cho tới công tác thẳng (2)

  Fri, Sep 9, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (1)

  Fri, Sep 9, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (2)

  Fri, Sep 9, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (3)

  Fri, Sep 9, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (4)

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (5)

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (6)

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (7)

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (8)

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (9)

  Sun, Oct 9, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (10)

  Sun, Oct 9, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (11)

  Sun, Nov 27, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (12)

  Sun, Nov 27, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (13)

  Sun, Nov 27, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (14)

  Sun, Nov 27, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (15)

  Sun, Nov 27, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (16)

  Sun, Nov 27, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (17)

  Sun, Nov 27, 2022

 • Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái ngắt sinh (18) - End

  Sun, Nov 27, 2022

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (1)

  Sun, Nov 27, 2022

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (2)

  Sun, Nov 27, 2022

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (3)

  Sun, Nov 27, 2022

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (4)

  Sun, Nov 27, 2022

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (5)

  Sat, Feb 11, 2023

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (6)

  Sat, Feb 11, 2023

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (7)

  Sat, Feb 11, 2023

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (8)

  Sat, Feb 11, 2023

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (9)

  Sat, Feb 11, 2023

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (10)

  Sat, Feb 11, 2023

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (11)

  Sat, Mar 25, 2023

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (12)

  Sat, Mar 25, 2023

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (13)

  Sat, Mar 25, 2023

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (14)

  Sat, Mar 25, 2023

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (15)

  Sat, Mar 25, 2023

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (16)

  Sat, Mar 25, 2023

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (17)

  Sat, Mar 25, 2023

 • Chương trình 5: Cô dâu của cùn thần (18) - Hết

  Sat, Mar 25, 2023

 • [Nghỉ ngơi] Chuẩn bị công tác 6

  Sat, Jun 10, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (1)

  Sat, Jun 10, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (2)

  Sat, Jun 10, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (3)

  Sat, Jun 10, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (4)

  Sat, Jun 10, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (5)

  Sat, Jun 10, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (6)

  Sat, Jun 10, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (7)

  Sat, Jun 10, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (8)

  Sat, Jun 10, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (9)

  Sat, Jun 24, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (10)

  Sat, Jun 24, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (11)

  Sat, Jun 24, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (12)

  Sat, Jun 24, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (13)

  Sun, Aug 13, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (14)

  Sun, Aug 13, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (15)

  Sun, Aug 13, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (16)

  Sun, Aug 13, 2023

 • Chương trình 6: Báo ứng (17)

  Sun, Aug 13, 2023

  Xem thêm: ca ngợi hồ chủ tịch

 • Chương trình 6: Báo ứng (18)

  Sun, Aug 13, 2023

Tác giả: Cà Phê Đắng 
  
  Thể loại: Vô hạn lưu, mái ấm thụ, đam mỹ, khối hệ thống, hắc ám, tinh thần, kinh dị, hài (?), 1x1
  
  Vạn nhân mê mệt thướt tha xinh rất đẹp thụ x Lắm phân thân thiết, tinh thần thay đổi thái dễ dàng hỏny công
  
  Mạc Dao cái gì rồi cũng nhỏ. Khuôn mặt mũi nhỏ, vóc dáng vẻ nhỏ, trong cả lá gan góc cũng tương đối nhỏ. Nhưng ko ngờ rằng mang trong mình một ngày kẻ non gan như cậu cũng trở thành lựa chọn thực hiện người nhập cuộc vô công tác kinh dị với nguyên do vì như thế cậu rất đẹp tiếp tục bú được rất nhiều người coi. Mạc Dao chỉ biết hoảng hãi tuy nhiên quăng quật chạy tuy nhiên thân thiết hàng ngàn người nghịch tặc, quấn tinh thần vẫn bám riết lấy cậu ko buông.
  
   monster tinh thần coi thiếu thốn niên cuộn tròn xoe trong trái tim bản thân toàn bộ cơ thể hắn lập cập lên vì như thế sung sướng. Mạc Dao... Mạc Dao... Mạc Dao của hắn... 
  
  ------------------------------------------------------
  
  Đại khái là 1 trong những viên bông thướt tha nhập cuộc vô công tác kinh dị kể từ sau này , tưởng rằng bản thân tiếp tục bị tiêu diệt đầu ko ngờ quấn phát hiện ra cậu ngay lập tức hỏny.

#101x1